צ'ק ליסט למעסיק

נכתב ע"י: ארגון מעסיקן

נכתב ע"י: ארגון מעסיקן

בעקבות חקיקתו של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 הוחמרו ותוגברו הביקורות מטעם משרד הכלכלה לבדיקת ציותם ועמידתם של מעסיקים בחוקי העבודה לרווחת עובדיהם.

התקנות לחוק מציגות רשימת בדיקות אותן יערוך בודק השכר עם הגיעו לעריכת ביקורת במשרדי המעסיק:

עבירות מסמוך:

א. תקנות למניעת הטרדה מינית.
ב. מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום.
ג. הצגת תמצית חוק עבודת נשים.
ד. הצגת תמצית זכויות עובדי נוער.
ה. היתרים לפי חוק שעות עבודה ומנוחה.
ו. הודעה על פי חוק הגנת השכר.
ז. מסירת הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה לפי חוק ותקנות הודעה לעובד ולמועמד לעבודה.
ח. מסירת תלוש שכר לפי סעיף 24 לחוק הגנת השכר.


עבירות נוספות עליהן מוטל עיצום כספי:

(1) מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית.

(2) תשלום דמי חופשה לפי סעיפים 10 ו-11 לחוק חופשה שנתית ותשלום פדיון חופשה לפי סעיף 13 לחוק חופשה שנתית.

(3) איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת, או בלא היתר, לפי סעיף 6 לחוק שעות עבודה ומנוחה.

(4) איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה.

(5) איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר לפי סעיף 9 לחוק שעות עבודה ומנוחה.

(6) תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה.

(7)תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה.

(8) איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 20 לחוק עבודת הנוער.

(9) איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף 21 לחוק עבודת הנוער.

(10) איסור העבדת נער בעבודת לילה, בלא היתר, לפי סעיפים 25, 24 לחוק עבודת הנוער.

(11) איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר – כשניכוי הסכומים היה ביוזמת מזמין השירות או לפי הוראותיו.

(12) העברת סכומים שנוכו לפי סעיף 25א לחוק הגנת השכר.

(13) איסור הלנת שכר לפי סעיף 25ב(ב1)(1) לחוק הגנת השכר.

(14) תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

(15) תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.

(16) תשלומי דמי הבראה מכוח צווי הרחבה.

(17) תשלום החזר הוצאות נסיעה מכוח צווי הרחבה.

(18)תשלום דמי חגים מכוח צווי הרחבה.

(19) תשלום תוספת יוקר מכוח צווי הרחבה.

כמו כן מעקב אחר חובות המעסיק וביצוען על פי צווי הרחבה ענפיים וכלליים והסכמים קיבוציים מחייבים.

יש לכם שאלה?

לקבלת פרטים וייעוץ אתם מוזמנים לחייג אלינו או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

2020 All rights reserved ©