אופן הגשת הבקשה לשיפוי מעסיקים בשל בידוד

נכתב ע"י: ארגון מעסיקן

נכתב ע"י: ארגון מעסיקן

הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"א-2020. עברה קריאה שניה ושלישית ופורסמה ברשומות ביום 19/11/2020.

מצ"ב החוק כפי שפורסם ברשומות בקישור המצ"ב:     http://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lsr_589930.pdf

החוק מסדיר את התשלום בדבר ימי בידוד ע"י מי שהוא מעסיק וכן את השתתפות המדינה בהוצאות על ימי הבידוד של העובדים.

הוראת השעה, שתוקפה עד ליום 31/03/2021, קובעת כי עובד שאינו חולה, לא עבד ושנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד או נעדר בשל ילדו (עד גיל 16) השוהה בבידוד החל מיום 29/10/2020, יהיה זכאי לדמי בידוד.

במסגרת הוראת השעה נקבעה תחולה רטרואקטיבית לעובדים ששהו בבידוד לפני יום פרסום החוק ברשומות לעניין תשלום דמי הבידוד וכן קובעת כי תחילת מועד הגשת הבקשות להשתתפות מטעם המדינה יוגשו למוסד לביטוח לאומי החל מיום 01/02/2020, אולם הזכאות לשיפוי תחול רטרואקטיבית החל מיום 01/10/2020 גם במידה והעובד לא מסר דיווח למשרד הבריאות או למעסיק על שהייה בבידוד.

כמו כן נקבעה במסגרת הוראת השעה חובת דיווח מקוון חודשי לביטוח הלאומי.

שיפוי מעסיקים – המוסד לביטוח לאומי ישפה מעסיק שנשא בתשלום ימי הבידוד כשהשתתפות המדינה לגבי יום הבידוד הראשון תכסה את הוצאות המעסיק באופן מלא ומהיום השני לבידוד והלאה השיפוי למעסיקים עד 20 עובדים (ביום 1/8/2020) יעמוד על 75% ולגבי מעסיקים מעל 20 עובדים (ביום 1/8/2020) יעמוד השיפוי על 50%.

מועד תשלום דמי הבידוד יהיה מועד תשלום שכר העבודה ובלבד שהעובד מסר למעסיק את העתק הדיווח לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור,   הדיווח לא נמסר למעסיק לפני המועד האמור – במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר מסירת העתק הדיווח.

דין היעדרות בשל בידוד כדין מחלה, לפיכך חל איסור על פיטורים במהלך תקופה זו כמו בתקופת מחלה, צבירת הותק נמשכת וכן המשך ההפרשות לפנסיה.

הזכאות לתשלום עבוד בידוד איננה תלויה בצבירת ימי המחלה של העובד וישולמו על חשבון צבירת  ימי מחלה עתידיים. בסיום יחסי העבודה ינוכו ימי הבידוד מחשבון ימי החופשה באם לא נצברו די ימי מחלה אולם לא ינוכו משכר העבודה במידה ולא נצברו די ימי חופשה.

 

אופן שליחת הבקשה לשיפוי מעסיקים

 1. מעסיק יגיש למוסד בקשה לתשלום שיפוי בעד דמי הבידוד באופן מקוון, לא יאוחר מ־60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.

 

 1. הבקשה לשיפוי תכלול הצהרה של המעסיק על תשלום דמי בידוד לעובד ואת פרטי המידע של המעסיק:
 • שם המעסיק.
 • מספר מזהה.
 • מספר טלפון.
 • כתובת.
 • דואר אלקטרוני.
 • מספר חשבון בנק.
 • מספר תיק ניכויים של המעסיק.

 

 1. הבקשה תכלול את פרטי העובד:
 • שם משפחה ומספר זהות/ מספר דרכון או מספר מזהה אחר שניתן על ידי רשות שלטונית של העובד שבאמצעותו דיווח העובד למשרד הבריאות על שהייתו בבידוד.
 • מספר טלפון של העובד וכן כתובת דואר אלקטרוני שלו, אם ישנה.
 • היקף המשרה שבה הועסק העובד אצל המעסיק בשלושת החודשים שקדמו לתקופת הבידוד.
 • מועד תחילת תקופת הבידוד של העובד, מועד סיומה ומספר הימים בתקופת הבידוד שבשלהם שילם לעובד דמי בידוד בציון ההוראה שבשלה זכאי העובד לדמי בידוד.
 • עלות גובה דמי הבידוד לפי שווים ביום העבודה הראשון לתקופת הבידוד, השכר הממוצע של העובד ברבעון האחרון שלפיו חושב שווי דמי הבידוד, והעלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד.

יש לכם שאלה?

לקבלת פרטים וייעוץ אתם מוזמנים לחייג אלינו או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

2020 All rights reserved ©